تاريخ : یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ | 1:18 | نویسنده : موسی بهری

استخوان ران(فمور)

نکات کلیدی

انتهای فوقانی

* سر استخوان  فمور:

جهت: بالا- داخل- کمی به جلو

* فووه آی سر فمور:

فرورفتگی بیضی شکل روی سر فمور نزدیک مرکز.

* گردن فمور:

- ناحیه هرمی شکل که سر فمور  را با  زاویه ۱۲۵ درجه در بزرگسالان به تنه فمور وصل می کند.

- به سمت بالا و داخل و نسبت به تنه جلوتر.

* تروکانتر بزرگ:

- برآمدگی بزرگ چهار ضلعی و نامنظم که محل اتصال گردن و تنه فمور را مشخص می کند.

* تروکانتریک فوسا:

- سطح داخلی تروکانتر بزرگ و در قاعده آن فرورفتگی عمیق بدین نام وجود دارد.

* تروکانتریک کوچک:

- برآمدگی مخروطی شکل که از قاعده گردن فمور به سمت داخل و عقب برجسته می شود. (سطح خلفی -داخلی)

-موقعیت نسبت به گردن: پایین و داخل

* خط اینتر تروکانتریک:

در نمای قدامی انتهای فوقانی، از تروکانتر بزرگ به سمت تروکانتر کوچک بطور مایل امتداد می یابد.( در بین گردن و تنه فمور و در سطح قدامی قرار دارد.)

 * ستیغ اینترتروکانتریک:

لبه  برجسته ای در طول سطح خلفی انتهای فوقانی که از تروکانتری بزرگ تا تروکانتر کوچک در یک مسیر منحنی مورب امتداد می یابد. ( بین گردن و تنه در خلف استخوان)

 *تکمه چهار گوش Quadrate tubercle:

کمی بالاتر از ستیغ اینتر تروکانتریک.

تنه فمور

* لینه آ آسپیرا یا خط خشن:

لبه برجسته ای در نمای خلفی تنه فمور.

* گلوتئال توبروسیتی:

امتداد لبه خارجی خط خشن به سمت بالا تا قاعده تروکانتر بزرگ.

* تروکانتر سوم Third trochanter:

ندرتاً به روی گلوتئال توبروسیتی برجسته دیده می شود.

*خط مارپیچی یا اسپیرال لاین یا خط پکتینه آل : در امتداد لبه ی میانی خط خشن  تا قاعده تروکانتر کوچک ادامه یافته و محل اتصال عضله پکتینئوس می باشد.

*اداکتور توبرکل(تکمه):

- در ادامه لبه داخلی لینه آ آسپرا( خط خشن) می باشد.

- به آن تاندون عضله ی اداکتور مگنوس می چسبد.

- بالای کندیل داخلی واقع شده است.

*سطح رکبی Popliteal surface:

امتداد در لبه لینه آ آسپیرا در پایین که ناحیه مثلثی شکل است  و کف قسمت فقانی حفره رکبی را می سازد.

 انتهای تحتانی

حفره یا بریدگی اینترکوندیلار:

در خلف در بین کندیل های خارجی و داخلی فمور.

 

 

 

 

 

 

   • لوک پستیو
  • فروش لینک
  • ایران آی تی